Подання публікації для оприлюднення

Загальні вимоги до наукових статей

1. До публікації в журналі «Правові горизонти» у вигляді статей приймаються результати оригінальних наукових, практичних і навчально-методичних досліджень, які раніше не друкувалися і підготовлені англійською та українською мовами, а також відповідають завданням, цілям та політиці журналу і містять наступні необхідні елементи:

    – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

    – формулювання цілей статті (постановка завдання);

    – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

    – висновки з даного дослідження і перспективи подальших напрацювань у даному напрямку.

    Стаття повинна бути завершеною науковою роботою, що містить наукову новизну в галузі досліджень та/або практичну значущість, має обґрунтування положень, а також наступність тематики раннім публікаціям журналу.

2.  Загальний обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використана література, анотація та ключові слова) не повинні перевищувати 15 сторінок (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5).

3.  До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має додаватися рецензія доктора (кандидата) наук із відповідної спеціальності, засвідчена належним чином.

4. Додаткова інформація: стаття, направлена до редакції без дотримання вимог, вказаних у пунктах 1-3, не може бути опублікована. Гонорар за публікацію не виплачується. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування та відхилення статей. Автор несе відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації. Передрук опублікованих матеріалів Журналу здійснюється лише з дозволу автора та редакції.

   Стаття, надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редакційної колегії всього необхідного пакету документів.

      Матеріали для публікації в журналі направляються автором на електронну пошту: legalhorizons@yahoo.com. До матеріалів необхідно додавати:

  1.  електронний варіант статті у форматі Word;
  2. інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса;
  3. за необхідності – рецензію до статті;
  4. фото автора у форматі Jpg;

                          Порядок опрацювання статей Редакційною радою

   Після надходження статті на електронну адресу Журналу, автору на його електронну адресу надсилається повідомлення про надходження статті та можливий номер Журналу для її включення до публікації.

    Після перевірки статті на академічний плагіат (антиплагіатною інтернет-системою “StrikePlagiarism.com”), всі статті рецензуються (2 рецензії за підписами 2 профільних (за тематикою статті) професорів з різних організацій). Редакційна рада Журналу при відборі статті до публікації висуває особливі вимоги як до структури статті, так і до оформлення окремих елементів цієї структури (в тому числі, написання прізвищ авторів, оформлення резюме (анотації), списку ключових слів та пристатейного бібліографічного списку), тому уважно ознайомтесь із правилами оформлення статті. Після рецензування, перевірки статті на академічний плагіат і попереднього редагування, за необхідності автору надсилається стаття на доопрацювання або узгодження остаточного тексту статті.

      Автор звичайною поштою надсилає на адресу Редакційної ради матеріали статті.

  Факт публікації статті:

    – розміщення статті в складі Журналу на офіційному веб-сайті Журналу;

    – автору видається довідка встановленого зразка з бібліографічним описом статті та режимом доступу;

    – автору за бажанням направляється друкований примірник журналу «Правові горизонти».

    Організаційні питання вирішуються по телефону із відповідальним секретарем.

Відповідальний секретар – Павленко Богдана Олегівна, +380953311402