МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Автори А. І. Зякун1, Р. О. Дегтяр 1
Приналежність

1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007

Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання

Зякун А. І., Дегтяр Р. О. Методологічні основи юридичної психології як науки. Правові горизонти, 6, 7-10 (2017)

DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p7.
Ключові слова юридична психологія, право, особистість, суспільні відносини, правовідносини
Анотація У статті проаналізовано методологічну складову сучасної юридичної психології, яка знаходиться на межі психології та юриспруденції. Поза всяким сумнівом, з початку ХХ століття і до сьогодні, юридична психологія на радянському, пострадянському та сучасному просторі пройшла етапи формування, забуття, відродження та інтенсивного розвитку перетворившись у самостійну наукову галузь. За цей період були сформовані основні її теоретичні складові. Це предмет, об’єкт, структура, завдання, методи та її місце й значення в системі наукового знання. Проаналізовано історію її виникнення та розвитку на різних етапах та країнах.

На сьогодні у центрі уваги юридичної психології знаходяться психологічні аспекти особистості її поведінки та діяльність у сфері права. Адже, саме право є визначена природою людини система регулювання суспільних відносин, звернена, передусім, до особистості. Людина як особистість поступово формується й існує в системі суспільних відносин і є соціальною істотою, для якої характерні цілеспрямованість і саморегуляція. Важливою умовою існування будь-якого суспільства, дійсно, служать розроблені людьми норми права, які регулюють поведінку і відносини між індивідами, між особистістю та суспільством. У сучасній науковій літературі окремі питання та проблеми юридичної психології знайшли своє відображення як в працях вітчизняних так і закордонних дослідників.

Головне завдання юридичної психології сприяти вирішенню складних проблем у галузі права та посилення боротьби з правопорушеннями і злочинами. В юридичній діяльності знання психології не аби як потрібні адже вони дозволяють глибше пізнати психічні особливості особистості, властивості й специфіку її поведінки, діяльності, спілкування тощо. А знання психологічних закономірностей, застосування в юридичній діяльності психологічних методів і прийомів підвищує ефективність праці юриста, допомагає краще зрозуміти мотив вчинків людей, регулювати відносини з ними. Юридична психологія є самостійною науковою галуззю та навчальною дисципліною, оскільки вона пов’язана з особливими правовими аспектами людської діяльності.