Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

1. З метою дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і запобігання будь-яких порушень цих норм як у власній роботі, так і у взаєминах з усіма учасниками процесу наукова стаття піддається обов’язковій процедурі рецензування.

2. Наукові статті, що надійшли до редакції і задовольняють формальним критеріям, розглядаються на предмет відповідності тематиці видання та визначення кола рецензентів. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці видання, є абсолютно анонімним для автора та рецензента, процедуру здійснюють два незалежні рецензенти (зовнішні та внутрішні) (процес подвійного «сліпого» рецензування – «double-blind» peer review policy).

3. До рецензування можуть бути залучені члени редакційної ради та зовнішні експерти, які визначають вектор розвитку наукової думки та мають публікації у відповідних предметних галузях.

4. Рецензент оцінює:

  • достатність розкриття актуальності статті;
  • обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;
  • відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;
  • обґрунтування отриманих наукових результатів;
  • наукові висновки та їх відповідність меті статті;
  • перспективи подальших досліджень у даному напрямі;

А також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті;

  • знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід;
  • особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

5. Рецензія повинна містити конкретні висновки щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».

6. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

7. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією видання.