Випуск № 5 (18)

Обкладинка_Випуск_5(18)

СЕКЦІЯ I. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Рябченко Т. О., Малус А. І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В умовах реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні актуалізується питання модернізації ролі органів місцевого самоврядування у публічному управлінні на засадах субсидіарності та децентралізації владних повноважень, що водночас зумовлює необхідність удосконалення правового підґрунтя державної контрольної діяльності у сфері місцевого самоврядування.

Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду нормативного регулювання державного контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Проаналізовано положення Європейської хартії місцевого самоврядування, що розкривають специфіку регламентації засад державного контролю за функціонуванням місцевого самоврядування, відображаючи практику європейських країн щодо вирішення досліджуваного питання. Автор зосереджує увагу на основних характеристиках функціонування місцевого самоврядування у Німеччині та Польщі. Охарактеризовано інституційну та системно-структурну організацію місцевого самоврядування у розглядуваних країнах. Наголошується на доцільності запровадження в Україні передбачених законодавством зарубіжних країн форм і методів державного контролю у сфері місцевого самоврядування. Узагальнення позитивного досвіду Польщі та Німеччини, накопиченого у цій сфері, дозволяє визначити пріоритетні напрями подальшого розвитку місцевого самоврядування, зокрема, концептуальну модель державного контролю за місцевим самоврядуванням в Україні. Зроблено висновок, що нині рівень правового регулювання державного контролю у сфері місцевого самоврядування в Україні не відповідає європейським стандартам місцевого самоврядування.

Ключові слова : контроль, контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, суб’єкти державного контролю, системи місцевого самоврядування.

 

Для завантаження тексту статті натисніть  ЗАВАНТАЖИТИ
 1. Федоренко Ю. Децентралізація влади – «ЗА» та «ПРОТИ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m--p.com/detsentralizatsiyavladi-za-ta-proti.
 2. Адміністративний, судовий та фінансовий контроль за діяльністю місцевого самоврядування з боку центральної влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bookster.com.ua/seminars/question/2023.
 3. Європейська хартія місцевого самоврядування: міжнародний документ від 15.10.1985 № 994_036 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 4. Петришин, О. О. Сучасний стан місцевого самоврядування: проблеми та перспективи розвитку / О. О. Петришин // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2013. – Вип. 25. – С. 195–207.
 5. Конституція Французької Республіки від 04.10.58 р. // Конституції зарубіжних країн : навч. посіб. / авт.-упоряд.: В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк та ін. ; за заг. ред. В. О. Се-рьогіна. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – С. 47–72.
 6. Конституція Італьянської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/italy.htm.
 7. Конституція Республіки Польща від 02.04.97 р. // Конституції зарубіжних країн : навч. посіб. / авт.-упоряд.: В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк та ін. ; за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – С. 173–205.
 8. Закон Республіки Польща «Про воєводу та урядову адміністрацію у воєводстві» від 23січня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/kyivsolidarityfundpl/23-2009-51450845.
 9. Основний Закон Федеративної Республіки Німеччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&object=translation&l=ru.
 10. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 11. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 12. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80.
 13. Про статус народного депутата: Закон від 17.11.1992 № 2790-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12.
 14. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80.
 15. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
 16.  

Переглянути повний випуск