Шановні колеги!

%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету запрошує Вас до співробітництва в межах наукового журналу

«ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ» /

«LEGAL HORIZONS»

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 22248-12148ПР

Редакційна рада Журналу оголошує набір у випуск № 1 (14) за 2016 рік та запрошує науковців опублікувати свої статті з актуальної тематики в галузі права.

Ми прагнемо адаптувати досягнення українських правників в Європейську правову науку та ознайомити науковців нашої країни із закордонними досягненнями у галузі права.

Шановні колеги!

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету запрошує Вас до співробітництва в межах наукового журналу

«ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ» /

«LEGAL HORIZONS»

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 22248-12148ПР

Редакційна рада Журналу оголошує набір у випуск № 1 (14) за 2016 рік та запрошує науковців опублікувати свої статті з актуальної тематики в галузі права.

Ми прагнемо адаптувати досягнення українських правників в Європейську правову науку та ознайомити науковців нашої країни із закордонними досягненнями у галузі права.

Основними цілями Журналу є публікація результатів наукових досліджень, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих працівників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань, передового досвіду у галузі права та методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

На електронну адресу legalhorizons@yahoo.com до 10 жовтня 2016 року необхідно надіслати:

  1. електронний варіант статті у форматі Word;
  2. інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса;
  3. для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
  4. фото автора у форматі Jpg;

Приклад підпису файлів: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_інформаційна_довідка.

Пріоритет буде надаватись статтям англійською мовою.

Назва статті повинна бути англійською мовою та мовою, якою подається стаття до друку (українська або російська).

Автору необхідно у тексті статті надати короткий вступ, який пояснює вибір теми та коротку інформацію щодо актуальності свого дослідження.

У статті обов’язково має міститися список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідних джерел;

Стаття повинна містити анотації двома мовами: мовою, якою подається стаття до друку та англійською, а також ключові слова. Анотації мають бути розширеними по 1900 знаків кожна.

На першому рядку ліворуч має бути УДК;

– на другому рядку по центру – назва статті (шрифт – напівжирний, прописний розміром 14);

– через рядок ліворуч – прізвище, ім’я, по-батькові автора (напівжирний, стрічний розміром 14) та науковий ступінь, вчене звання, а також – повна назва організації, яку представляє автор (курсив, стрічний розміром 12);

– імена інших співавторів (за наявності), їх науковий ступінь, вчене звання та назви організацій, які представляють;

– через рядок – розширена анотація (українською та англійською мовами). Має містити по 1900 знаків кожна та ключові двома  мовами (українська та англійська). Анотації повинні містити прізвище та ініціали автора та назву статті.

– текст статті;

– використана література.

Стаття, надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редакційної колегії всього необхідного пакету документів.

Контактна інформація:

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

вул. Петропавлівська, 57

м. Суми, Україна

40000

Офіційний сайт Інституту http://law.sumdu.edu.ua/

Офіційний сайт Журналу http://law-review.sumdu.edu.ua/ua/

Телефон відповідального секретаря : + 380994642350 (Уткіна Марина Сергіївна)

Детальна інформація міститься на офіційному сайті Журналу lawreview.sumdu.edu.ua та в прикріпленому файлі.

Останній термін подання матеріалів до № 1 (14) – 10 жовтня 2016 року